ประวัติความเป็นมาของวิทยาเขต


             วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เป็นอีกวันหนึ่งที่จารึกไว้เป็นวันประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เมื่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 19/2561ณ ห้องประชุมอานนท์เที่ยงตรง อาคารฝึกหัดครู ศูนย์แม่ฮ่องสอน ทีประชุมได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และยังมีมติอนุมัติให้จัดตั้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเพื่อเปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและ อนุบาล 1 - 3 รวม 4 ห้องเรียนเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน”อย่างสมบูรณ์เป็นไปตามความต้องการของประชาคมแม่ฮ่องสอนตั้งแต่แรกเริ่มที่ร่วมกันมอบที่ดินเนื้อที่ 109 ไร่ 6 ตารางวา ให้แก่มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่ปี 2543 รวมเป็นเวลา 18 ปี สำหรับวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จะมีส่วนราชการและหน่วยงาน จำนวน 3 หน่วนงาน คือ สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น