# ชื่อ ไฟล์แนบ
1 ระบบสารสนเทศประกาศ-คำสั่ง

2 ระบบสารสนเทศพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย คณะครุศาสตร์

3 ระบบสารสนเทศ Facebook คณะครุศาสตร์

4 ระบบสารสนเทศจดหมายข่าว "ครุศาสตร์สาร"

5 ระบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการนักศึกษา

6 ระบบสารสนเทศห้องสมุดดิจิทัล

7 ระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (KM)

8 ระบบสารสนเทศกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

9 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

11 ระบบสารสนเทศฝ่ายกิจการนักศึกษา

12 ระบบสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

13 ระบบสารสนเทศ มคอ.3-มคอ.6 ปีการศึกษา 2561

14 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา จากกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

loader